Dziś jest piątek, 18.06.2021, imieniny Elżbiety, Marka
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Stanu Cywilnego » Zadania Urzędu Stanu Cywilnego

Zadania Urzędu Stanu Cywilnego

Zadania Urzędu Stanu Cywilnego określa ustawa o aktach stanu cywilnego oraz ustawy szczególne. Do ustawowych zadań Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, należy w szczególności:

 1. Prowadzenie ksiąg stanu cywilnego;
 2. Rejestracja stanu cywilnego w księgach stanu cywilnego w formie aktów stanu cywilnego oraz decyzji i postanowień;
 3. Przyjmowanie zgłoszeń urodzenia i zgonu;
 4. Przyjmowanie oświadczeń o:

1) wstąpieniu w związek małżeński;

2) braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu;

3) stwierdzeniu legitymacji procesowej do wystąpienia do Sądu w sprawach możności lub niemożności zawarcia małżeństwa;

4) wyborze nazwisk, jakie będą nosić małżonkowie oraz dzieci zrodzone z małżeństwa;

5) powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa;

6) uznaniu dziecka;

7) nadanie dziecku nazwiska męża matki;

8) wskazaniu kandydata na opiekuna prawnego.

 1. Wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu;
 2. Wydawanie zaświadczeń:

1) stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;

2) stwierdzających możność zawarcia małżeństwa zgodnie z prawem polskim osobom zamierzającym zawrzeć związek małżeński za granicą;

3) o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego;

4) o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku.

 1. Występowanie do Sądu w sprawach możności lub niemożności zawarcia małżeństwa;
 2. Rejestracja małżeństw wyznaniowych zawartych zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego na podstawie zaświadczeń dostarczonych przez duchownych z zachowaniem ustawowego terminu;
 3. Odtwarzanie aktów stanu cywilnego;
 4. Wpisywanie treści aktu sporządzonego za granicą do księgi stanu cywilnego;
 5. Wydawanie odpisów skróconych i zupełnych aktów stanu cywilnego i prowadzenie ewidencji wydanych odpisów;
 6. Prostowanie w księgach stanu cywilnego oczywistych błędów pisarskich;
 7. Nanoszenie zmian w aktach stanu cywilnego w formie wzmianki dodatkowej oraz dokonywanie przypisów;
 8. Uzupełnienie aktów, które nie zawierają wszystkich niezbędnych danych;
 9. Występowanie do Sądu z wnioskami w sprawach unieważnienia aktu stanu cywilnego, sprostowania lub ustalenia jego treści w przypadkach określonych w ustawie,
 10. Prowadzenie postępowań w sprawach zmiany imienia lub nazwiska w tym:

1) przyjmowanie wniosków o zmianę imienia lub nazwiska wraz z niezbędnymi załącznikami;

2) orzekanie w formie decyzji administracyjnej o wyrażeniu zgody na zmianę imienia lub nazwiska albo o odmowie wyrażenia zgody na zmianę;

3) ustalanie pisowni i brzmienia imion i nazwisk;

4) zawiadamianie właściwych organów i podmiotów o dokonanej zmianie imienia lub nazwiska.

 1. Sporządzanie listy jubilatów oraz organizowanie wizyt Wójta u osób obchodzących pięćdziesięciolecie małżeństwa oraz stulecie urodzin;
 2. Prowadzenie archiwum Urzędu Stanu Cywilnego.